บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด มหาชน
ปิด
ชื่อย่อหลักทรัพย์
PCSGH
ตลาดรอง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ
สินค้าอุตสาหกรรม / ยานยนต์
ระยะเวลาเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป
5 - 7 มีนาคม 2557
ราคาเสนอขาย(บาท)
8.60
วันที่เริ่มซื้อขาย
14 มีนาคม 2557
ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด มหาชน
เว็บไซต์
หนังสือชี้ชวน