บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด มหาชน
ปิด
ชื่อย่อหลักทรัพย์
PJW
ตลาดรอง
ตลาดเอ็มเอไอ (mai)
กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ
- / -
ระยะเวลาเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป
20 - 22 กุมภาพันธ์ 2555
ราคาเสนอขาย(บาท)
3.60
วันที่เริ่มซื้อขาย
28 กุมภาพันธ์ 2555
ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด
เว็บไซต์
หนังสือชี้ชวน