26/05/2560 ข้อมูล ณ เวลา 23:00
  ปริมาณ OI*
รวมทั้งสิ้น 4,539 34,752
รวม Futures 4,539 34,752
Precious Metal
4,539 34,752
รวม Options - -
*เวลาปรับข้อมูสถานะคงค้าง: ก่อน Pre-open เช้าและกลางคืน