SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
#1 ลงทุนผ่านกองทุนรวม ให้มืออาชีพช่วยดูแล
กองทุนรวม คือ การลงทุนที่ระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนหรือผู้มีเงินออมหลายๆ รายรวมกันให้เป็นเงินก้อนใหญ่เพื่อนำไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ โดยมีผู้จัดการกองทุนที่มีความรู้และประสบการณ์ทำหน้าที่บริหารเงินลงทุน ช่วยให้นักลงทุนวางใจได้ว่ากองทุนที่ตนเองลงทุนนั้นได้รับการจัดการดูแลที่ดีและมีผลตอบแทนที่เหมาะสม

ความหลากหลายของสินทรัพย์ต่างๆ ในกองทุนรวม เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายในการลงทุนในแง่ระดับความเสี่ยงแตกต่างกัน ซึ่งจะสัมพันธ์กับโอกาสในการรับผลตอบแทน
จุดเด่นของการลงทุนในกองทุนรวม

 • ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์และความรู้ในการลงทุน
 • ผู้ที่ไม่มีเวลาในการศึกษาและติดตามข้อมูลในการลงทุนอย่างใกล้ชิด
 • ผู้ที่เพิ่งเริ่มลงทุน อยากเริ่มต้นลงทุนด้วยจำนวนเงินไม่มาก
#2 กองทุนแบบไหน สไตล์คุณ
ก่อนจะลงทุนในกองทุนรวม ต้องรู้ก่อนว่ากองทุนมีหลากหลายประเภท มาดูกันมีกองทุนประเภทไหนบ้าง ที่เหมาะกับตัวคุณ
กองทุนรวมตราสารแห่งทุน (equity fund)
คือกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารแห่งทุนหรือหุ้นสามัญของบริษัทต่างๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ (fixed income fund)
คือกองทุนรวมที่ลงทุนไปลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เช่น พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้ เป็นต้น

กองทุนรวมตลาดเงิน (Money market fund)
คือกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีคุณภาพและมีกำหนดชำระเงินต้นเมื่อทวงถามหรือมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (retirement mutual fund หรือ RMF)
คือกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นค่าลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้ ทั้งนี้จะต้องถือไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีอายุไม่น้อยกว่า 55 ปีจึงจะสามารถไถ่ถอนได้

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund หรือ LTF)
คือกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหุ้นส่งเสริมออมระยะยาว ซึ่งผู้ลงทุนจะต้องถือไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน เพื่อได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

อ่านต่อ

กองทุนรวมผสม (balanced fund) คือ กองทุนรวมที่ลงทุนทั้งในตราสารแห่งทุนและตราสารแห่งหนี้

กองทุนรวมหน่วยลงทุน (fund of fund) คือ กองทุนรวมที่นำเงินไปลงทุนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จัดตั้งโดย บลจ. อื่น

กองทุนรวมดัชนี (index fund) คือ กองทุนรวมที่มีนโยบายสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามการเคลื่อนไหวของดัชนีราคาหลักทรัพย์ที่กำหนดไว้

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (foreign investment fund หรือ FIF) คือ กองทุนรวมที่ไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (sector fund) เป็นกองทุนรวมที่มุ่งลงทุนในเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรมเพียงบางหมวด โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) คือ กองทุนรวมที่ลงทุนโดยการซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์
#3 ขั้นตอนการลงทุน

สิ่งที่ควรพิจารณาในการเลือกกองทุนรวม
 1. เป้าหมายการลงทุนของตนเอง : ต้องดูว่าเรารับความเสี่ยงได้มาก-น้อยแค่ไหน และมีเป้าหมายการลงทุนเพื่ออะไร เพื่อเลือกประเภทกองทุนรวมให้เหมาะสมกับเป้าหมายของตัวเอง เช่น อยากลงทุนหุ้น แต่ยังไม่มีความรู้ ก็ควรเลือกกองทุนรวมหุ้น อยากลงทุนระยะยาวและลดหย่อนภาษีได้ ควรเลือกลงทุนกองทุน LTF เป็นต้น
 2. ผลตอบแทนในอดีตของกองทุน : พิจารณาว่าผลตอบแทนของกองทุนดีกว่า Benchmark (ตัวเปรียบเทียบผลตอบแทนของแต่ละนโยบายการลงทุน) อย่างสม่ำเสมอหรือไม่
 3. ประสบการณ์ของผู้จัดการกองทุนรวมและ บลจ. : เป็นผู้มีความสามารถและมีความเชี่ยวชาญ สามารถบริหารจัดการลงทุนดี้ประสิทธิภาพหรือไม่
 4. ค่าใช้จ่าย : แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ
  1.) ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ค่าตรวจสอบบัญชี เป็นต้น ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะมาก-น้อยขึ้นอยู่กับประเภทกองทุน
  2.) ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็ยจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรง ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการซื้อยาย ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนกองทุน
#4 ติดต่อ บลจ.ได้ที่นี่

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
อเบอร์ดีน จำกัด
โทร : 0-2352-3333
Website | คลิกปุ๊บซื้อปั๊บ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด
โทร : 0-2686-9595, 0-2686-9500
Website | คลิกปุ๊บซื้อปั๊บ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
บัวหลวง จำกัด
โทร : 0-2674-6488
Website | คลิกปุ๊บซื้อปั๊บ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ยูโอบี (ไทย) จำกัด
โทร : 0-2786-2000
Website | คลิกปุ๊บซื้อปั๊บ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ทหารไทย จำกัด
โทร : 0-2636-1800 #1725
Website | คลิกปุ๊บซื้อปั๊บ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
กสิกรไทย จำกัด
โทร : 0-2673-3999
Website | คลิกปุ๊บซื้อปั๊บ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ธนชาต จำกัด
โทร : 0-2126-8300
Website | คลิกปุ๊บซื้อปั๊บ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
กรุงศรี จำกัด
โทร : 0-2657-5757
Website | คลิกปุ๊บซื้อปั๊บ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
โทร : 0-2686-6100
Website | คลิกปุ๊บซื้อปั๊บ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด
โทร : 0-2246-7650
Website | คลิกปุ๊บซื้อปั๊บ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
โทร : 0-2649-2000
Website | คลิกปุ๊บซื้อปั๊บ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
วรรณ จำกัด
โทร : 0-2659-8888
Website | คลิกปุ๊บซื้อปั๊บ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ทิสโก้ จำกัด
โทร : 0-2633-6000 #4
Website | คลิกปุ๊บซื้อปั๊บ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ไทยพาณิชย์ จำกัด
โทร : 0-2949-1500
Website | คลิกปุ๊บซื้อปั๊บ

#5 ทยอยลงทุนสม่ำเสมอผ่านกองทุนรวม
ผู้ลงทุนสามารถทยอยลงทุนระยะยาวสม่ำเสมอ โดยสมัครบริการตัดบัญชีอัตโนมัติลงทุนในกองทุนรวม ซึ่งสามารถกำหนดช่วงเวลาการลงทุนไว้อย่างแน่นอนเป็นงวดๆ เช่น ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน ทุกไตรมาส เป็นต้นฯ

การลงทุนแบบทยอยลงทุนนี้ จะทำให้เราไม่พลาดโอกาสลงทุน เนื่องจากมัวรอจังหวะการลงทุนเพื่อให้ได้หน่วยลงทุนในราคาที่ถูกที่สุด จนทำให้ได้เริ่มลงทุนจริงๆสักที  ซึ่งการทยอยลงทุนในกองทุนรวมนั้น สามารถเริ่มต้นลงทุนได้เพียง 500 บาทต่อเดือน

ข้อดีของการลงทุนแบบทยอยลงทุน

 1. ช่วยลดความกังวลใจเกี่ยวกับจังหวะการลงทุน
 2. ลดความเสี่ยงของการเข้าลงทุนผิดจังหวะ
 3. สามารถลงทุนได้ด้วยเงินลงทุนจำนวนไม่มาก
 4. สร้างวินัยในการออมและการลงทุน

ลงทุนออนไลน์

เรียนรู้การลงทุนออนไลน์

ลงทุนออนไลน์ ง่ายกว่าที่คิด สะดวก เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่

เปิดบัญชี

อยากรู้เกี่ยวกับการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต?

สาระน่ารู้

คู่มือการลงทุน หุ้นและอนุพันธ์ออนไลน์เตรียมความพร้อมให้กับการเป็นนักลงทุนออนไลน์ได้ง่ายๆ

ห้องเรียนนักลงทุน (อบรม สัมมนา)

เพิ่มความมั่นใจในการลงทุนกับหลักสูตรอบรมสัมมนาที่ช่วยปูพื้นฐานให้มือใหม่ไปจนถึงฝึกคุณเป็นมือโปร

Streaming iPad

สาวก iPad ดาวน์โหลด Streaming iPad ได้แล้ววันนี้ผ่าน AppStore

Single Stock Future

พบกับ Single Stock Future เพิ่มหุ้นอ้างอิงอีก 16 ตัว โดยทั้งหมดเป็นหุ้นในกลุ่มดัชนี SET50 เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุน

 

Useful Links

ห้องเรียนนักลงทุนออนไลน์

ถ่ายทอดสดสัมมนาและชมสัมมนาย้อนหลังได้ทุกที่ตลอด 24 ชั่วโมง

Thai Mutual Fund

กิจกรรมดีๆ กองทุนที่เปิดใหม่ ผลการดำเนินงานกองไหนโดดเด่น ทุกข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงกองทุนรวม www.facebook.com/thaimutualfund

ความรู้ดีๆ เรื่องการลงทุนกับกลต.

กลต. ปลูกความรู้คู่การลงทุน

CLICK2WIN

รู้เล่นลอง ก่อนลงทุนจริงกับเกมส์ลงทุนหุ้น -อนุพันธ์ออนไลน์ที่ www.settrade.com/click2win

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่