SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
จับตาบริษัทฮ๊อตด้านอสังหาริมทรัพย์แนวไลฟ์สไตล์ "Asset World Corporation"
Bookmark and Share


จับตาบริษัทฮ๊อตด้านอสังหาริมทรัพย์แนวไลฟ์สไตล์ "Asset World Corporation"

 

บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)

 


บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ (“บริษัทฯ” หรือ “AWC”) เป็นหนึ่ง-ในกลุ่มบริษัททีซีซี ซึ่งประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำที่มุ่งตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบครบวงจรในประเทศไทย ด้วยแผนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง ที่หลากหลายและสมดุล เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของเงินลงทุนในระยะยาวอันนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยแบ่งประเภทธุรกิจได้เป็นสองกลุ่มหลักได้แก่

1. กลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการ (Hospitality)
2. กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ (Retail & Commercial Building) ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อประกอบกิจการการค้า (Retail & Wholesale) และกลุ่มธุรกิจอาคารสำนักงาน (Office)

 

AWC เป็นทั้งเจ้าของและผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำที่มุ่งเน้นการลงทุนในประเทศไทย และมีแผนการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนและมีศักยภาพในเชิงการเพิ่มมูลค่าของเงินลงทุนในระยะยาว บริษัทฯ มีรูปแบบการประกอบธุรกิจที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งได้รับประโยชน์จากความโดดเด่นของอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ ซึ่งส่วนใหญ่บริษัทฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ (Freehold) และ Economies of Scale ของบริษัทฯ


การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์กลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการ (Hospitality) และกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ (Retail and Commercial Building) แบบครบวงจรที่มีความหลากหลาย และสมดุลเชิงธุรกิจ ทำให้ บริษัทฯ มีความสามารถในการสร้างมูลค่าให้แก่ทรัพย์สินซึ่งสามารถพิสูจน์ให้เห็นได้จากผลงานในอดีต ธุรกิจของบริษัทฯ อยู่ในตำแหน่งที่สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากโครงการที่บริษัทฯ พัฒนาแล้ว เริ่มพัฒนา หรือมีแผนจะพัฒนาในอนาคต และสิทธิของบริษัทฯ ตามสัญญาให้สิทธิ


นอกจากนี้ ยังได้รับประโยชน์จากเครือข่ายที่กว้างขวาง และการส่งเสริมซึ่งกันและกันภายใน Ecosystem ของธุรกิจที่หลากหลายในกลุ่มบริษัททีซีซี  บริษัทฯ มีเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อแสวงหาความสำเร็จทางธุรกิจ (Entrepreneurial) ซึ่งมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่เข้มแข็ง และนำโดยทีมผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์สูง


 

บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากวิสัยทัศน์ ประสบการณ์ และความเป็นผู้นำในเชิงกลยุทธ์ของทีมผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ซึ่งนำโดยคุณวัลลภ ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO and President) ซึ่งมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดกับการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ คือ กลุ่มบริษัททีซีซี โดยกลุ่มบริษัททีซีซีเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบธุรกิจหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ธุรกิจการค้าอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์ ประกันภัย ลิสซิ่ง และธุรกิจการเกษตรทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยบริษัทฯ เป็นบริษัทที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มบริษัททีซีซีสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการ (Hospitality) กลุ่มธุรกิจอสังหารริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ (Retail and Commercial Building) และอสังหาริมทรัพย์มิกซ์ยูส (Mixed-Use Properties) ในประเทศไทย โดยบริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์จากความร่วมมือกับกลุ่มบริษัททีซีซีในรูปของความสามารถในการเข้าถึงที่ดิน และโครงการในทำเลที่ดีเยี่ยมตามสัญญาให้สิทธิ (TCC GOR Agreement) และจากการประสานความร่วมมือกับบริษัทอื่นๆ ในกลุ่มบริษัททีซีซีในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ตารางแสดงรายได้ของบริษัทฯ แบ่งตามกลุ่มธุรกิจสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

 

AWC

 

AWC เป็นองค์กรที่มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเข้มแข็ง ประกอบด้วยทีมผู้บริหารระดับสูงที่มากด้วยความสามารถ มีความทุ่มเท และมีประสบการณ์พร้อมความเชี่ยวชาญทั้งในด้านการลงทุน        เชิงกลยุทธ์ การบริหาร และการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ ซึ่ง AWC เชื่อมั่นว่าบุคลากร         ที่มีความสามารถเป็นเสมือนแก่นสำคัญของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นรากฐานของความสำเร็จในการดำเนินการตามกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัทฯ ดังนั้น AWC จึงได้ลงทุนด้านทรัพยากรบุคคลในการเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาขั้นตอนเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ ผ่านโครงการพัฒนาความสามารถของพนักงานของบริษัทฯ อันหลากหลาย

วิสัยทัศน์ : บริษัทฯ มุ่งมั่นสู่การเป็นกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ก้าวหน้าและเติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน พร้อมดำรงไว้ซึ่งการเป็นองค์กรชั้นนำด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี รวมถึงการดูแล และให้ความสำคัญกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร


พันธกิจ : บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่า พร้อมตอบโจทย์ความต้องการที่เหนือกว่าในธุรกิจพฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบด้วยแนวทางการปฏิบัติที่เปี่ยมด้วยคุณค่า อันจะนำพาซึ่งประโยชน์สู่ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดทั้งชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติอย่างยั่งยืนและกลมกลืน


เป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ : บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเสริมความแข็งแกร่งของบริษัทฯ ในฐานะผู้พัฒนา เจ้าของ และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทยในกลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการ (Hospitality) และกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ (Retail and Commercial Building) ซึ่งขับเคลื่อนโดยค่านิยมของความซื่อตรง (Integrity) ความทุ่มเท (Passion) การบรรลุเป้าหมาย (Goal Oriented) และการให้ความสำคัญแก่ลูกค้าเป็นหลัก (Customer Centric and Care)

 

ปัจจุบัน  AWC มีเครือข่ายพันธมิตรที่เป็นกลุ่มผู้บริหารโรงแรมภายใต้แบรนด์ชั้นนำระดับสากล ได้แก่ Marriott International Inc. (รวมถึงกลุ่ม Starwood)  ฮิลตัน อินเตอร์คอนติเนนตัล โฮเต็ล กรุ๊ป มีเลีย บันยันทรี และ      โอกุระ เครือข่ายพันธมิตรดังกล่าวช่วยให้ AWC สามารถออกแบบและพัฒนาโครงการที่ตอบโจทย์              ความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ และเสริมความแข็งแกร่งของเครือข่ายระดับโลกด้านการขายและการตลาดซึ่งมีสมาชิกประจำมากกว่า 300 ล้านราย  ส่งผลให้กลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการของ AWC           มีผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ด้วยจำนวนห้องพักของโรงแรมที่เปิดดำเนินการในปัจจุบัน 3,432 ห้อง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

AWC

 

สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ โครงการของ AWC ตั้งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพและสามารถตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอของผู้บริโภคในประเทศและลูกค้าต่างชาติจากทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะสถานที่ท่องเที่ยวแนวไลฟ์สไตล์ยามค่ำคืนที่ใหญ่ที่สุด รังสรรค์ขึ้นด้วยแนวคิดของพิพิธภัณฑ์มีชีวิตและตลาดแห่งเทศกาลรื่นเริง  จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านไล์ฟสไตล์ทั้งช้อปปิ้งและร้านอาหารยอดนิยมของกรุงเทพฯ ณ ที่ตั้งริมแม่น้ำเจ้าพระยา

AWC

 

AWC

 

โครงการที่ประสบความสำเร็จอื่น ๆ รวมถึงคอมมูนิตี้ชอปปิงมอลล์ภายใต้แบรนด์เกทเวย์ พันธุ์ทิพย์ และ     ตะวันนา ซึ่งแต่ละแบรนด์มีการกำหนดคอนเซ็ปต์และรูปแบบเฉพาะตัวที่ชัดเจนเพื่อดึงดูดความสนใจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกัน


AWC มีโครงการที่เปิดดำเนินงานแล้ว 8 แห่ง และโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาอีก 2 แห่ง ประกอบด้วยโครงการคอมมูนิตี้มาร์เก็ต บางกะปิ และโครงการเออีซี เทรด เซ็นเตอร์ ซึ่งโครงการทั้ง 10 แห่งมีพื้นที่เช่าสุทธิรวมกันกว่า 340,000 ตร.ม. รวมทั้งมีโครงการในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการประกอบกิจการการค้าปลีก(Retail) อีก 2 แห่ง (ประกอบด้วยโครงการใหม่ 1 แห่ง และส่วนต่อขยายของโครงการเดิม 1 แห่ง) ที่บริษัทฯ ได้ทำบันทึกข้อตกลงปี 2562 ที่จะเข้าลงทุนซึ่งบริษัทฯ จะเข้าทำสัญญาต่อไป นอกจากนี้  AWC ยังเป็นเจ้าของอาคารสำนักงานอีก 4 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในย่านใจกลางธุรกิจของกรุงเทพฯ ได้แก่ อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ อาคาร 208 วายเลสโร้ด อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ และอาคาร อินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ โดยมีพื้นที่เช่าสุทธิรวมกันกว่า 270,000 ตร.ม.

 

AWC

 

AWC

 

จากรูปแบบการประกอบธุรกิจที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ การมีพอร์ตสินทรัพย์ที่มีความหลากหลายและสมดุล    เชิงธุรกิจบนทำเลที่ตั้งที่มีศักยภาพภายใต้การเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจการท่องเที่ยว และการเติบโตอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจในประเทศไทย ส่งผลให้ในปี 2561 AWC มีรายได้จากธุรกิจหลักรวม 10,998.64 ล้านบาท โดยรายได้หลักมาจาก 2 กลุ่มธุรกิจ แบ่งเป็นรายได้จากกลุ่มธุรกิจโรงแรมและบริการประมาณ        ร้อยละ 60 และรายได้จากกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ประมาณร้อยละ 40 ด้วยจุดแข็งและ      กลยุทธ์การแข่งขันดังกล่าว AWC มีความมั่นใจในศักยภาพการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต

 

นอกจากนี้ AWC ยังก่อตั้งมูลนิธิแอสเสท เวิรด์ เพื่อการกุศลในปีพ.ศ. 2561 เพื่อสนับสนุนโครงการริเริ่มเพื่อสังคมของบริษัทฯ รวมทั้งโครงการ “เดอะ Gallery” วิสาหกิจชุมชนในรูปของร้านขายของที่ระลึกแนวศิลปะและการออกแบบด้วยแนวคิด “Giving Art, Art of Giving” ที่อวดผลงานโดดเด่นของกลุ่มนักออกแบบมากความสามารถในประเทศไทย แนวคิดริเริ่มดังกล่าวนี้ซึ่งได้รับการถ่ายทอดผ่านสโลแกน “Building a Better Future” ยังช่วยผลักดันให้เกิดโครงการเพื่อสังคมมากมายและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตทั่วประเทศไทย

AWC

 

ข้อมูลเพิ่มเติมบริษัทฯ https://investor.assetworldcorp-th.com/th

 

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่