SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
การเลือกกองทุนรวม

วิธีการเลือกกองทุน

หากนักลงทุนเป็นมือใหม่เลยยังไม่มีแนวทางในการลงทุนในกองทุนรวมอย่างมีหลักการ เรามี 3 หลักการง่าย ๆ ในการคัดกองทุนที่เหมาะสมกับตัวเอง

icon checklist
1

สำรวจตัวเองเบื้องต้น

  • ดูวัตถุประสงค์การลงทุน

  • วัดระดับความเสี่ยง เพื่อที่จะได้สัดส่วนสินทรัพย์การลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเรา ณ ขณะนั้น

ระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมแบ่งตามนโยบายการลงทุน icon risk by policy table
icon tip

Tip!

รู้จัก Fund Fact Sheet (หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)
icon fund fact sheet

Fund Fact Sheet จะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับกองทุนนั้น ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุนกองทุนรวม มีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

  • นโยบายหรือกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนนั้นๆ

  • กองทุนนั้นเหมาะกับใครและไม่เหมาะกับใคร

  • จุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษ และความเสี่ยงในการลงทุน

  • สัดส่วนของสินทรัพย์ที่ลงทุน

  • ค่าธรรมเนียม

  • ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

  • ข้อมูลสำคัญอื่น

แหล่งรวบรวมข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่