SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
 
เงื่อนไขการใช้บริการ

Settrade

English Version
Thai Version

Cookies Policy

 

1. What are cookies?

 

A cookie is a small text file downloaded onto your computers or mobile telephone devices. The purpose of which is to store the various information and settings such as recording information of language setting in browser on your devices, recording your current access status so that you can access the website uninterrupted including collecting information on history of visited websites of your preference in the form of file. On this basis, a cookie does not pose a danger to your device and the content in the cookie may only be viewed or read via website which created it.

 

 

2. Benefit of cookies

 

A cookie will inform us which section of our website has been visited by you so that we can offer you better experience with regard to the use of website consistently with your need. In addition, using cookies to record the initial settings of the website will allow you to access the website with such initially determined settings on every occasion of use except where cookies are deleted. In the latter case, all the settings will be restored to the default settings.

 

 

3. Use of Cookies

 

We (the Stock Exchange of Thailand and Companies in SET Group) use cookies and other technologies such as pixel-tags on our websites (such as www.set.or.th, www.settrade.com and www.tfex.co.th) (collectively referred to as “Cookies Policy based Services”). Therefore, any browser used by you to access the Cookies Policy based Services will receive cookies from us.

 

When you access the Cookies Policy based Services, our cookies will be downloaded onto your device in order to collect information on usability format and website usage history, information or services of your interest as well as
the reference number for your latest access etc.

 

Moreover, we use cookies in conjunction with pixel-tags technologies to ascertain the usability format and website usage history, information or services of your interest, and analyze such information to develop the services, display content, advertisement or public relations of appropriate activities including services that match your interest in order to enhance your satisfaction.

 

Nonetheless, we will use cookies pursuant to the stipulations under the Privacy Policy, which you can study
more information at https://www.settrade.com/C00_Redirect.jsp?txtPage=other/th/privacy_policy.html.

 

 

4. Cookie Disabling Method

 

You can disable the cookies through your browser and privacy settings in order to prevent the cookies from collecting information in the future (more information may be studied from AboutCookies.org).
However, certain services on our websites require the use of cookies, and the disabling of cookies may affect certain or all the functions of these services thereby affecting the smoothness of operation.

 

 

 


 

 

นโยบายการใช้คุกกี้

 

1. คุกกี้คืออะไร

 

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของท่าน ซึ่งทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่าง ๆ เช่น บันทึกข้อมูลการตั้งค่าภาษาในเบราว์เซอร์บนอุปกรณ์ของท่าน บันทึกสถานะการเข้าใช้งานในปัจจุบันของท่าน เพื่อช่วยให้ท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ที่ท่านชื่นชอบในรูปแบบไฟล์ โดยคุกกี้ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของท่าน และเนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียกออกมาดูหรืออ่านได้โดยเว็บไซต์ที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น

 

 

 

2. ประโยชน์ของคุกกี้

 

คุกกี้จะบอกให้เราทราบว่าท่านเข้าชมส่วนใดในเว็บไซต์ของเรา เพื่อที่เราจะสามารถมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของท่านได้ นอกจากนี้ การบันทึกการตั้งค่าแรกของเว็บไซต์ด้วยคุกกี้จะช่วยให้ท่านเข้าถึงเว็บไซต์ด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน ยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ถูกลบซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปที่ค่าเริ่มต้น

 

 

 

3. การใช้งานคุกกี้

 

เรา (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น เช่น พิกเซลแท็ก (Pixel-tags) บนเว็บไซต์ของเรา (เช่น www.set.or.th, www.settrade.com และ www.tfex.co.th) (รวมเรียกว่า “บริการที่อ้างอิงนโยบายการใช้คุกกี้”) ดังนั้น เบราว์เซอร์ใดก็ตามที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงบริการที่อ้างอิงนโยบายการใช้คุกกี้จะได้รับคุกกี้จากเรา


เมื่อท่านเข้าถึงบริการที่อ้างอิงนโยบายการใช้คุกกี้ คุกกี้ของเราจะถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ของท่านเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการใช้และประวัติการใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลหรือบริการที่ท่านสนใจ รวมถึงหมายเลขอ้างอิงการเข้าใช้งานล่าสุดของท่าน เป็นต้น


นอกจากนั้น เรามีการใช้งานคุกกี้ร่วมกับเทคโนโลยีประเภทพิกเซลแท็ก เพื่อทราบถึงรูปแบบการใช้และประวัติการใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลหรือบริการที่ท่านสนใจ และนำไปวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาการให้บริการ แสดงเนื้อหา โฆษณา หรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เหมาะสมรวมถึงการบริการต่าง ๆ ที่ตรงกับความสนใจของท่าน เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ท่านได้มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม เราจะใช้งานคุกกี้ภายใต้รายละเอียดที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก https://www.settrade.com/C00_Redirect.jsp?txtPage=other/th/privacy_policy.html

 

4. วิธีปิดการทำงานของคุกกี้

 

ท่านสามารถปิดการทำงานของคุกกี้ได้ โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จาก AboutCookies.org)
อย่างไรก็ตาม บริการบางอย่างบนเว็บไซต์ของเราจำเป็นต้องมีการใช้คุกกี้ หากท่านปิดการทำงานคุกกี้อาจทำให้ท่านใช้งานฟังก์ชันบางอย่างหรือทั้งหมดของบริการดังกล่าวได้อย่างไม่ราบรื่น

 

 

 


 

 

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่