SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
 
ข้อมูลตราสารอนุพันธ์

รายงานสภาพตลาดประจำวัน


ข้อมูลอ้างอิงราคายางพารา

25 มี.ค. 2019 11:43:14
สินค้า ล่าสุด เปลี่ยนแปลง (%)
ราคาประมูล ยางแผ่นดิบ หาดใหญ่ 49.49 -0.11 (-0.22%)
ราคาประมูล ยางแผ่นรมควันชั้น 3 หาดใหญ่ 54.10 0.05 (0.09%)
FOB ยางแผ่นรมควันชั้น 3 BKK 55.70 -0.90 (-1.59%)
FOB ยางแท่ง (STR 20) BKK 48.70 -0.50 (-1.02%)
FOB น้ำยางสด BKK 40.65 0.15 (0.37%)
หมายเหตุ: ราคาบาท/กิโลกรัม
แหล่งข้อมูล: Thomson Reuters

ข้อมูล SICOM

ข้อมูลล่าช้า 10 นาที 25 มี.ค. 2019 14:30:15
เดือนที่สิ้นสุดสัญญาล่าสุดเปลี่ยนแปลง (%)สูงต่ำปริมาณสถานะคงค้าง
เม.ย. 2562 170.00 -1.30 (-0.76%) 170.00 168.50 18 371
พ.ค. 2562 167.00 -5.10 (-2.96%) 167.00 167.00 8 965
มิ.ย. 2562 - - (-%) - - - 1,238
หมายเหตุ: ราคา US Cents/Kilogram แสดงข้อมูลเฉพาะ Series 3 เดือนใกล้สุดเท่านั้น
แหล่งข้อมูล: Thomson Reuters / www.sgx.com

ข้อมูล TOCOM

ข้อมูลล่าช้า 5 นาที 25 มี.ค. 2019 14:57:22
เดือนที่สิ้นสุดสัญญาล่าสุดเปลี่ยนแปลง (%)สูงต่ำปริมาณสถานะคงค้าง
ก.ค. 2562 182.30 -0.10 (-0.05%) 182.30 182.30 1 3,148
ส.ค. 2562 183.80 -0.10 (-0.05%) 184.10 183.60 55 6,125
ส.ค. 2562 183.90 -5.90 (-3.11%) 190.40 183.50 3,342 6,125
หมายเหตุ: ราคา Yen/Kilogram แสดงข้อมูลเฉพาะ Series 3 เดือนไกลสุดเท่านั้น
แหล่งข้อมูล: Thomson Reuters / www.tocom.or.jp

Agriculture Futures


Go
วันที่ : 25/03/2562

สถานะตลาด TFEX Thailand Agriculture : Day Session

  25 มี.ค. 2562 ข้อมูล ณ เวลา 14:51:18
ชื่อย่อ เดือนที่
สิ้นสุด
เปิด สูง ต่ำ เสนอซื้อ เสนอขาย ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
(%เปลี่ยน
แปลง)*
ปริมาณ สถานะ
คงค้าง**
ราคาที่ใช้ชำระ
ในวันก่อนหน้า
ราคาที่ใช้
ชำระราคา
 RSS3 Futures
 RSS3H19  มี.ค. 62 - - - - - - - - - 54.50 -
 RSS3J19  เม.ย. 62 - - - - - - - - - 54.75 -
 RSS3K19  พ.ค. 62 - - - - - - - - - 55.15 -
 RSS3M19  มิ.ย. 62 - - - - - - - - - 55.45 -
 RSS3N19  ก.ค. 62 - - - - - - - - - 55.45 -
 RSS3Q19  ส.ค. 62 - - - - - - - - - 55.45 -
 RSS3U19  ก.ย. 62 - - - - - - - - - 55.50 -
  รวม RSS3 Futures - -    
 RSS3D Futures
 RSS3DH19  มี.ค. 62 - - - 52.20 53.20 - - - 16 53.30 -
 RSS3DJ19  เม.ย. 62 52.80 53.10 52.80 52.40 53.40 53.10 -0.40 (-0.75%) 8 4 53.50 -
 RSS3DK19  พ.ค. 62 52.70 53.10 52.70 52.40 53.40 53.10 -0.70 (-1.30%) 8 8 53.80 -
 RSS3DM19  มิ.ย. 62 52.60 53.20 52.60 52.40 53.40 53.10 -0.70 (-1.30%) 18 36 53.80 -
 RSS3DN19  ก.ค. 62 52.70 53.10 52.50 52.30 53.30 53.10 -0.80 (-1.48%) 18 - 53.90 -
 RSS3DQ19  ส.ค. 62 52.70 53.10 52.70 52.40 53.40 53.00 -1.00 (-1.85%) 20 - 54.00 -
 RSS3DU19  ก.ย. 62 - - - - - - - - - 55.50 -
  รวม RSS3D Futures 72 64    
  รวม Agriculture Futures 72 64    
* เปลี่ยนแปลง: คำนวณการเปลี่ยนแปลงจากราคาที่ใช้ ชำระราคาวันก่อนหน้า
** สถานะคงค้าง: สำหรับการซื้อขายช่วง Day Session ข้อมูลสถานะคงค้างเป็นข้อมูลหลัง Night Session ของวันทำการก่อนหน้า และสำหรับการซื้อขายช่วง Night Session ข้อมูลสถานะคงค้างเป็นข้อมูลหลัง Afternoon Session ของวันทำการปัจจุบัน
หมายเหตุ:
ปริมาณ รวมข้อมูลการซื้อขายรายใหญ่
ข้อมูล High/Open/Low ไม่รวมคำนวณใน Block Trade

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก TFEX

รู้จักกับอนุพันธ์

บมจ. ตลาดอนุพันธ์ฯ เป็นศูนย์กลางการซื้อขาย อนุพันธ์ที่อ้างอิงกับตราสารทุน ตราสารหนี้ และสินค้าโภคภัณฑ์ชนิดต่างๆ ที่นอกเหนือจาก สินค้าเกษตรกรรม

การซื้อขายและชำระราคา

การซื้อขายและชำระราคา การซื้อขายอนุพันธ์มีขั้นตอนหรือกระบวนการซื้อขายที่คล้ายกับการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ ผู้ลงทุนที่ต้องการซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ สามารถทำการสั่งซื้อ หรือขายอนุพันธ์โดยผ่าน บริษัทสมาชิกของตลาดอนุพันธ์

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่