หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > บริษัท/หลักทรัพย์
ข้อมูลหุ้นรายตัว

GL - บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)


รายละเอียดบริษัท/หลักทรัพย์
เว็บไซต์บริษัท:
ที่อยู่:
63 ซอย1 ถนนเทศบาลนิมิตรใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.
โทร:
0-2580-7555
โทรสาร:
0-2954-2902-3
รายงานประจำปี:
2562 (03/04/2563) | 2561 (04/04/2562) | 2560 (14/08/2561) | 2559 (14/08/2561)
แบบฟอร์ม 56-1:
2562 (31/03/2563) | 2561 (03/04/2562) | 2560 (14/08/2561) | 2559 (14/08/2561) | 2558 (30/03/2559)
หมวดธุรกิจ:
เงินทุนและหลักทรัพย์
กลุ่มอุตสาหกรรม:
ธุรกิจการเงิน
วันที่เริ่มต้นซื้อขาย:
13 ต.ค. 2547
ดาวน์โหลด:
-
ข้อจำกัดการถือหุ้นต่างด้าว:
49.00% (ณ วันที่ 17/09/2564)
 
จำนวนหุ้นที่ชาวต่างชาติ
มีสิทธิถือครองเพิ่ม:
-
%การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
(%Free float):
44.15%
ราคาพาร์:
0.50 บาท
 
เลขรหัสหลักทรัพย์สากล:
ในประเทศ TH0799010Z07  |  ต่างด้าว TH0799010Z15  |  NVDR TH0799010R15
นโยบายการจ่ายปันผล:
ผู้ถือหุ้นที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์ทั้งในรูปของเงินปันผลและมูลค่าของหุ้นที่อาจเพิ่มสูงขึ้น โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
วันปิดรอบบัญชี:
31/12
ชื่อผู้สอบบัญชี (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2563):
1. นาย โชคชัย งามวุฒิกุล (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด)
2. นางสาว อรวรรณ โชติวิริยะกุล (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด)
3. นางสาว ฐิติมา พงศ์ไชยยง (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด)
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน:
นาย ทัตซึยะ โคโนชิตะ (วันที่เริ่มต้น 30/11/2563)
ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี:
นางสาว สุพรรษา กัณหาลี (วันที่เริ่มต้น 01/06/2563)
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน
หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียน:
922,545,040.00 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว:
762,769,079.00 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ
ทุนจดทะเบียน:
-
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว:
-
รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหุ้น
หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท.:
1,525,538,158 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว:
1,525,538,158 หุ้น
สิทธิออกเสียง 1 : 1
จำนวนหุ้นซื้อคืน:
-
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
ณ วันที่ 18/09/2564:
1,525,538,158 หุ้น
ณ วันที่ 31/08/2564:
1,525,538,158 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท.:
-
จำนวนหุ้นชำระแล้ว:
-
จำนวนหุ้นซื้อคืน:
-
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
ณ วันที่ 18/09/2564:
-
ณ วันที่ 31/08/2564:
-
ตัวเลขทางการเงินที่สำคัญ
ณ วันที่ 17/09/21
30/09/20 ** 31/12/19 ** 31/12/18 ** 31/12/17 ** 31/12/16 **
สินทรัพย์ (ล้านบาท) 12,327.66 12,724.49 14,614.13 14,381.99 17,265.67
หนี้สิน (ล้านบาท) 7,714.04 7,117.65 8,835.98 8,656.38 8,764.76
ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 4,479.82 5,481.25 5,654.10 5,600.18 8,408.62
ทุนที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) 762.77 762.77 762.77 762.77 762.75
รายได้ (ล้านบาท) 1,582.21 2,512.82 1,289.12 1,560.02 1,810.37
กำไร/ขาดทุน (ล้านบาท) -876.98 -32.88 281.79 -1,603.21 1,063.84
ผลกำไรต่อสินทรัพย์ (%)* -3.98 3.66 5.85 -6.38 10.97
ผลกำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)* -19.76 -0.60 5.01 -22.89 13.31
อัตรากำไรสุทธิ (%) -55.43 -1.31 21.86 -102.77 58.76
*ปรับเต็มปี
**คำนวณโดยใช้ข้อมูลจากงบรวม
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่