SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > บริษัท/หลักทรัพย์
ข้อมูลหุ้นรายตัว

NUSA - บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)


รายละเอียดบริษัท/หลักทรัพย์
เว็บไซต์บริษัท:
ที่อยู่:
เลขที่ 2922/209 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 13 (12 เอ) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.
โทร:
0-2030-1399
โทรสาร:
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี:
2564 (25/03/2565)
รายงานประจำปี:
2563 (02/04/2564) | 2562 (28/04/2563) | 2561 (02/04/2562) | 2560 (20/04/2561) | 2559 (04/04/2560)
แบบฟอร์ม 56-1:
2563 (31/03/2564) | 2562 (30/03/2563) | 2561 (28/03/2562) | 2560 (29/03/2561) | 2559 (28/03/2560)
หมวดธุรกิจ:
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
กลุ่มอุตสาหกรรม:
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
วันที่เริ่มต้นซื้อขาย:
10 ส.ค. 2535
ดาวน์โหลด:
-
Listed Company Snapshot:
ข้อจำกัดการถือหุ้นต่างด้าว:
49.00% (ณ วันที่ 20/05/2565)
 
จำนวนหุ้นที่ชาวต่างชาติ
มีสิทธิถือครองเพิ่ม:
5,432,688,102 หุ้น
%การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
(%Free float):
63.81%
ราคาพาร์:
1.00 บาท
 
เลขรหัสหลักทรัพย์สากล:
ในประเทศ TH0305B10Z04  |  ต่างด้าว TH0305B10Z12  |  NVDR TH0305010R11
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
วันปิดรอบบัญชี:
31/12
ชื่อผู้สอบบัญชี (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2565):
1. นางสาว สุพรรณี ตริยานันทกุล (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
2. นางสาว วธู ขยันการนาวี (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
3. นาย ปรีชา อรุณนารา (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน:
นาย นนทวัชร์ ธนสุวิวัฒน์ (วันที่เริ่มต้น 04/06/2563)
ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี:
นางสาว นัทธ์ณภัคษร พิถยะพัฒน์ (วันที่เริ่มต้น 18/09/2563)
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน
หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียน:
14,716,485,397.00 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว:
11,527,814,911.00 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ
ทุนจดทะเบียน:
-
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว:
-
รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหุ้น
หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท.:
8,041,082,611 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว:
11,527,814,911 หุ้น
สิทธิออกเสียง 1 : 1
จำนวนหุ้นซื้อคืน:
-
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
ณ วันที่ 21/05/2565:
11,527,814,911 หุ้น
ณ วันที่ 30/04/2565:
11,500,139,911 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท.:
-
จำนวนหุ้นชำระแล้ว:
-
จำนวนหุ้นซื้อคืน:
-
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
ณ วันที่ 21/05/2565:
-
ณ วันที่ 30/04/2565:
-
ตัวเลขทางการเงินที่สำคัญ
ณ วันที่ 20/05/22
31/03/22 ** 31/12/21 ** 31/12/20 ** 31/12/19 ** 31/12/18 **
สินทรัพย์ (ล้านบาท) 13,993.98 11,328.15 10,717.35 11,044.12 12,852.81
หนี้สิน (ล้านบาท) 7,376.85 6,734.77 5,738.94 5,170.50 5,650.37
ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 6,282.15 4,284.63 4,904.85 5,827.71 7,087.60
ทุนที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) 8,041.08 8,041.08 7,641.08 7,641.08 7,641.08
รายได้ (ล้านบาท) 739.58 1,651.32 709.92 1,585.79 2,970.44
กำไร/ขาดทุน (ล้านบาท) -4.58 -889.13 -928.08 -653.19 -221.71
ผลกำไรต่อสินทรัพย์ (%)* -2.23 -4.70 -4.89 -3.43 -0.15
ผลกำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)* -12.37 -19.35 -17.29 -10.11 -3.16
อัตรากำไรสุทธิ (%) -0.62 -53.84 -130.73 -41.19 -7.46
*ปรับเต็มปี
**คำนวณโดยใช้ข้อมูลจากงบรวม
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่