SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

AAV - บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย วิเชฐ ตันติวานิช ประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานกรรมการบริหาร
  กรรมการ
นาย สันติสุข คล่องใช้ยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการ
ม.ล. บวรนวเทพ เทวกุล กรรมการ
นาย ไพรัชล์ พรพัฒนนางกูร กรรมการ
นาย ปรีชญา รัศมีธานินทร์ กรรมการ
น.อ. ธนภัทร งามปลั่ง กรรมการ
นาย ณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย วีรยุทธ โพธารามิก กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่