SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

ACG - บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย พานิช พงศ์พิโรดม ประธานคณะกรรมการบริษัท
  กรรมการอิสระ
นาย ภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการ
นาง หทัยรัตน์ รังคกูลนุวัฒน์ กรรมการ
นาง สุกใส โภคทรัพย์ กรรมการ
น.ส. นุชนาถ สกุลสันเทียะ กรรมการ
น.ส. ธัญญา ธิมาชัย กรรมการ
นาย วีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ กรรมการอิสระ
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ม.ล. วินัย เกษมศรี กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่