SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

AIE - บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย ณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์ ประธานกรรมการบริษัท
  ประธานกรรมการบริหาร
นาย ธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์ รองประธานกรรมการ
น.ส. พิมพ์วรรณ ธารีรัตนาวิบูลย์ กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการ
นาย ดำรงค์ จูงวงศ์ กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย สัมพันธ์ หุ่นพยนต์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย โชติ สนธิวัฒนานนท์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่