SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

AOT - บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย สราวุธ เบญจกุล ประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
นาย นิตินัย ศิริสมรรถการ ผู้อำนวยการใหญ่
  กรรมการ
นาย กฤชเทพ สิมลี กรรมการ
นาย สราวุธ ทรงศิวิไล กรรมการ
นาย พันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ กรรมการ
นาย วราห์ ทองประสินธุ์ กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
พล.ต.ท. มนู เมฆหมอก กรรมการอิสระ
นาง ณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
พล.อ.อ. ภานุพงศ์ เสยยงคะ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
น.ส. สุทธิรัตน์ รัตนโชติ กรรมการอิสระ
นาย กฤษณ์ เสสะเวช กรรมการอิสระ
น.ส. ศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ กรรมการอิสระ
น.ส. พัดชา พงศ์กีรติยุต กรรมการอิสระ
นาง พงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ กรรมการอิสระ
นาย จิรพล สังข์โพธิ์ กรรมการอิสระ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่