SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

AQUA - บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ประธานกรรมการ
นาย ฉาย บุนนาค กรรมการผู้จัดการใหญ่ (รักษาการ)
  กรรมการ
นาย ชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการ
นาย พลสิทธิ ภูมิวสนะ กรรมการ
นาย ก่อโชค แสงทองอร่าม กรรมการ
นาย อภิวุฒิ ทองคำ กรรมการ
นาง วรางคณา กัลยาณประดิษฐ กรรมการ
นาย สุธี ผ่องไพบูลย์ กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
น.ส. ปรานี รัตคาม กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ชาลี ดิษฐลักษณ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่