SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

ASAP - บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย ญนน์ โภคทรัพย์ ประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
นาย ทรงวิทย์ ฐิติปุญญา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  รองประธานกรรมการ
นาง ปริญดา วงศ์วิทวัส กรรมการ
พลเอก สิรวุฒิ สุคันธนาค กรรมการ
นาย ธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ กรรมการอิสระ
น.ส. รมิดา พัชราวนิช กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
น.ส. สัจจาภรณ์ ขนิษฐบุตร กรรมการตรวจสอบ
นาย ประยุทธ์ จิตรวัชรโกมล กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่