SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
 
ข้อมูลหุ้นรายตัว

BAFS - บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย พลากร สุวรรณรัฐ ประธานกรรมการบริษัท
  กรรมการอิสระ
ม.ร.ว. ศุภดิศ ดิศกุล ประธานกรรมการบริหาร
  กรรมการ
นาย ประกอบเกียรติ นินนาท กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
  กรรมการ
นาย พีรทักษ์ อุตะเดช กรรมการ
นาย นิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการ
นาย รุ่งโรจน์ ศิวาชัญ กรรมการ
น.ต. พงษ์ธร เทพกาญจนา กรรมการ
นาย สุรชัย เพียรเจริญศักดิ์ กรรมการ
นาย ก้องสยาม ชินวรรณโณ กรรมการ
นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการ
นาย พชร ยุติธรรมดำรง กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย วิสุทธิ์ มนตริวัต กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย พิพัฒน์ บูรณะนนท์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย อัศวิน คงสิริ กรรมการอิสระ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่