SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

BIG - บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย ชาญ เธียรกาญจนวงศ์ ประธานกรรมการ
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นาย ธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการ
นาง วรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการ
นาย อาทิตย์ ชุณหชัชราชัย กรรมการ
นาย สุวิทย์ ธนียวัน กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาง หฤทัย สุขยิ่ง กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่