SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

CIG - บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
พล.ต.อ. ปรุง บุญผดุง ประธานกรรมการบริษัท
  กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย อารีย์ พุ่มเสนาะ ประธานกรรมการบริหาร
  กรรมการ
นาย ทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ รองประธานกรรมการ
นาย บรรณัช นาคพันธ์ กรรมการผู้จัดการ
นาย ธีระ พุ่มเสนาะ กรรมการ
นาง จันทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการ
นาย ทรงพล อันนานนท์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย นฎิศวร์ รอดเพชร กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่