SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

CK - บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย อัศวิน คงสิริ ประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
นาย ปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริหาร
  กรรมการ
น.ส. สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่
  กรรมการ
นาย ณรงค์ แสงสุริยะ กรรมการ
นาย อนุกูล ตันติมาสน์ กรรมการ
นาย พงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล กรรมการ
นาย ภาวิช ทองโรจน์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย วิฑูร เตชะทัศนสุนทร กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่