SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

CMR - บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย ชำนาญ ชนะภัย ประธานกรรมการ
นาย วรพันธ์ อุณจักร ประธานกรรมการบริหาร
  รองประธานกรรมการ
นาย ดุสิต ศรีสกุล กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการ
นาย สุเมธ ฮั่นตระกูล กรรมการ
นาย ธีระยุทธ นิยมกูล กรรมการ
นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล กรรมการ
นาย สิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์ กรรมการ
นาย ฤชิษฐ์ กาญจนพิทักษ์ กรรมการ
นาย ธฤต ชื่นอิ่ม กรรมการ
นาย สุทธิศักดิ์ คณาปราชญ์ กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย เกริก จิตตาลาน กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
น.ส. วรรณรัตน์ ชุนอำไพ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่