SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

CPN - บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย สุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ
นาย ปรีชา เอกคุณากูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการผู้จัดการใหญ่
  กรรมการ
นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการ
นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการ
นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ
นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ กรรมการ
นาย สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ
นาง นิตย์สินี จิราธิวัฒน์ กรรมการ
นาย การุณ กิตติสถาพร กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาง โชติกา สวนานนท์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย วีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่