SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

DMT - บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย สมบัติ พานิชชีวะ ประธานคณะกรรมการ
นาย เรวัต ฉ่ำเฉลิม รองประธานกรรมการ
นาย ธานินทร์ พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการ
ม.ล. ธนะวิสุทธิ์ วิสุทธิ กรรมการ
นาง ปานทิพย์ ศรีพิมล กรรมการ
นาย อานนท์ เหลืองบริบูรณ์ กรรมการ
นาย พรเทพ ปันยารชุน กรรมการ
นาย ประกอบ ตันติยาพงศ์ กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย สมนึก ชัยเดชสุริยะ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย วิชญะ เครืองาม กรรมการอิสระ
นาย วิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ กรรมการอิสระ
นาย จุมพล ริมสาคร กรรมการอิสระ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่