SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
 
ข้อมูลหุ้นรายตัว

EGCO - บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย วิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ ประธานกรรมการ
นาย จักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่
  กรรมการ
นาย ชุนอิจิ ทานากะ กรรมการ
นาย วิศักดิ์ วัฒนศัพท์ กรรมการ
นาย นิกูล ศิลาสุวรรณ กรรมการ
นาย พัฒนา แสงศรีโรจน์ กรรมการ
นาย โทชิโร่ คุตามะ กรรมการ
นาย นาโอกิ ซึซึมิ กรรมการ
นาย โทโมยูกิ โอชิไอ กรรมการ
นาง จารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์ กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย ไพศาล มหาพัณณาภรณ์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย อัญญา ขันธวิทย์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาง นวลน้อย ตรีรัตน์ กรรมการอิสระ
นาย บดินทร์ รัศมีเทศ กรรมการอิสระ
นาย พสุ โลหารชุน กรรมการอิสระ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่