SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
 
ข้อมูลหุ้นรายตัว

ERW - บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย ชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ
นาย เพชร ไกรนุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่
  กรรมการ
นาง พนิดา เทพกาญจนา กรรมการ
นาย สุพล วัธนเวคิน กรรมการ
นาย กวิน ว่องกุศลกิจ กรรมการ
นาง อารดา ว่องกุศลกิจ กรรมการ
นาย กษมา บุณยคุปต์ กรรมการ
นาย เอกสิทธิ์ โชติกเสถียร กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย บรรยง พงษ์พานิช กรรมการอิสระ
นาง กุลภัทรา สิโรดม กรรมการอิสระ
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นาย สมประวิณ มันประเสริฐ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่