SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

F&D - บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย พีรศิลป์ ศุภผลศิริ ประธานคณะกรรมการบริษัท
  กรรมการอิสระ
นาย เกษม ดีไมตรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการ
นาย หวยซิน ลี กรรมการ
น.ส. ไวฮุย ลี กรรมการ
นาย ชุน นำ วอง กรรมการ
นาง จินตนา อัสดรนิธี กรรมการ
นาย อุดม การุณกรสกุล กรรมการ
นาย อดิเทพ นันทราทิพย์ กรรมการ
นาย สุเมธ เชยโอนะนันทน์ กรรมการอิสระ
น.ส. ชวนา วิวัฒน์พนชาติ กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย สุเมธ เชยโอนะนันทน์ กรรมการตรวจสอบ
นาย สรรเสริญ นิลรัตน์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่