SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

GFPT - บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย ประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการ
นาย อนันต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหาร
  กรรมการ
นาย วิรัช ศิริมงคลเกษม รองประธานกรรมการ
  กรรมการผู้จัดการ
นาง สมสิริ อิงโพธิ์ชัย กรรมการ
น.ส. วรรณี ศิริมงคลเกษม กรรมการ
นาย สุจิน ศิริมงคลเกษม กรรมการ
นาย สาธิต กรเณศ กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย ปารเมศ เหตระกูล กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่