SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

GREEN - บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ประธานกรรมการบริษัท
  ประธานกรรมการบริหาร
นาย พิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการ
พล.ต.ต. สหัสชัย อินทรสุขศรี รองประธานกรรมการ
นาง ภวัญญา กฤตชาติ กรรมการ
นาย อภิชาติ ศิวโมกษ์ กรรมการ
นาย พรเทพ ธัญญพงศ์ชัย กรรมการ
นาย สมควร มูสิกอินทร์ กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย วิรัต จันทร์ศิริวัฒนา กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย พีระพงศ์ พิตรพิบูลพาทิศ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่