SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

HEMP - บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
พลเอก สุรพันธ์ พุ่มแก้ว ประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
นาย สามารถ ฉั่วศิริพัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการ
นาย สิทธิชัย เกษรสมบัติ กรรมการ
นาย ธิบดี มังคะลี กรรมการ
นาย กำพล บุริยเมธากุล กรรมการ
นาง ศุภากร ฉั่วศิริพัฒนา กรรมการ
พล.ต.ท. สฤษฎ์ชัย เอนกเวียง กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย เฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย พนม รัตนะรัต กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่