SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

IRC - บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาง พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการ
นาย ชิเกคิ ยามาดะ ประธานบริหาร
  กรรมการ
นาย ทาเคชิ อารากาว่า กรรมการผู้จัดการ
นาย โชอิชิ อีโนเว กรรมการ
นาย ทนง ลี้อิสสระนุกูล กรรมการ
นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล กรรมการ
นาง พรทิพย์ เศรษฐีวรรณ กรรมการ
นาย คาซูโอะ ซาโตะ กรรมการ
นาง อัญชลี ชวนิชย์ กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาง จารุพร ไวยนันท์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย สุรงค์ บูลกุล กรรมการอิสระ
นาย กิตติชัย รักตะกนิษฐ์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่