SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
 
ข้อมูลหุ้นรายตัว

KBANK - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย บัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการ
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นาง สุจิตพรรณ ล่ำซำ รองประธานกรรมการ
นาง กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รองประธานกรรมการ
  ประธานกรรมการอิสระ
นาย ปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการ
น.ส. ขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการ
นาย พิพิธ เอนกนิธิ กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการ
นาย พัชร สมะลาภา กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการ
นาย อภิชัย จันทรเสน กรรมการ
นาย สาระ ล่ำซำ กรรมการ
น.ส. เจนนิสา คูวินิชกุล กรรมการ
น.ต. นลินี ไพบูลย์ กรรมการอิสระ
นาย สราวุฒิ อยู่วิทยา กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย กลินท์ สารสิน กรรมการอิสระ
นาง พันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย วิบูลย์ คูสกุล กรรมการอิสระ
นาง ศุภจี สุธรรมพันธุ์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ชนินทธ์ โทณวณิก กรรมการอิสระ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่