SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

KGI - บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย จิน-หลง เจิ้ง ประธานกรรมการ
นาย พิชาญ กุลละวณิชย์ รองประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย จื้อ-หง หลิน กรรมการอำนวยการ
  กรรมการ
นาง สุชาดา โสตถิภาพกุล กรรมการ
น.ส. ไผ่-ลิน ฮวง กรรมการ
นาย วิศิษฐ์ วงศ์ไพศาล กรรมการ
นาย จื้อ-เจียน เยน กรรมการ
นาย ดอน ภาสะวณิช กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ประดิษฐ ศวัสตนานนท์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่