SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

LPN - บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย อมรศักดิ์ นพรัมภา ประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
นาย โอภาส ศรีพยัคฆ์ ประธานกรรมการบริหาร
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการ
นาย วุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ รองประธานกรรมการบริษัท
  กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย ทิฆัมพร เปล่งศรีสุข รองประธานกรรมการบริษัท
นาย พิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์ กรรมการ
นาง ยุพา เตชะไกรศรี กรรมการ
นาย คัมภีร์ จองธุระกิจ กรรมการ
นาย อภิชาติ เกษมกุลศิริ กรรมการ
นาย สุรวุฒิ สุขเจริญสิน กรรมการ
นาย ขันธ์ชัย วิจักขณะ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย เกริก วณิกกุล กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย วีระศักดิ์ วหาวิศาล กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่