SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

MC - บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาง ไขศรี เนื่องสิกขาเพียร ประธานกรรมการ
น.ส. สุณี เสรีภาณุ ประธานกรรมการบริหาร
  รองประธานกรรมการ
นาย เจมส์ ริชาร์ด อมตวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นาย วิรัช เสรีภาณุ กรรมการ
นาง ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการ
นาง อุสรา ยงปิยะกุล กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ลักษณะน้อย พึ่งรัศมี กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย กฤษณ์ จันทโนทก กรรมการอิสระ
นาย ศิวัตร เชาวรียวงษ์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย นิรันดร์ ประวิทย์ธนา กรรมการอิสระ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่