SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

MCS - บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย ไนยวน ชิ ประธานกรรมการ
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
น.ส. วรรณา พลแก้ว กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการ
นาย ไพรัตน์ วิวัฒน์บวรวงษ์ กรรมการ
นาย พรชัย พิศาลอนุกูลกิจ กรรมการ
Mr. HIDEO IWAKI กรรมการ
พลเอก ฐิติวัจน์ กำลังเอก กรรมการอิสระ
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นาย ทินกร สีดาสมบูรณ์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย สุพจน์ แก้วมณี กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
น.ส. เพ็ญประภา วงษ์โกวิท กรรมการอิสระ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่