SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
 
ข้อมูลหุ้นรายตัว

MONO - บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย พิชญ์ โพธารามิก ประธานกรรมการ
นาย ซัง โด ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการ
นาย นวมินทร์ ประสพเนตร กรรมการ
นาย ศิริ เหลืองสวัสดิ์ กรรมการ
นาย คมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ กรรมการ
นาย ปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ กรรมการ
นาง พรรณี วรวุฒิจงสถิต กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย ปรีชา ลีละศิธร กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย เกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่