SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

NSL - บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาง สุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
นาย สมชาย อัศวปิยานนท์ กรรมการผู้อำนวยการ
  กรรมการ
นาย วีระชน ขาวผ่อง กรรมการ
นาย เจริญ อัศวปิยานนท์ กรรมการ
นาย อัครเดช เลี่ยมเจริญ กรรมการ
นาง พรรณนิภา รอดวรรณะ กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย ชัยวุฒิ จำนงสุทธเสถียร กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย อาณาจักร ลิ้มไพรสันต์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่