SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

PJW - บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย ดำริ สุโขธนัง ประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
นาย วิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร
  กรรมการ
นาย สาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการ
นาย คงศักดิ์ เหมมณฑารพ รองประธานกรรมการบริษัท
นาง มาลี เหมมณฑารพ กรรมการ
นาย พิรุฬห์ เหมมณฑารพ กรรมการ
น.ส. จรัญญา แสงสุขดี กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ณัฐวุฒิ เขมะโยธิน กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่