SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

PRAPAT - บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย สันติ ธัญวงษ์ ประธานกรรมการบริษัท
นาย สืบพงศ์ เกตุนุติ รองประธานกรรมการบริษัท
นาย วีระพงค์ ลือสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการ
นาย อรรนพ จุลพันธ์ กรรมการ
นาย สืบพงศ์ อติชาตการ กรรมการ
นาย โสภณ สิกขโกศล กรรมการ
น.ส. ชลนที ถวิลเติมทรัพย์ กรรมการ
นาย บวร วงศ์สินอุดม กรรมการ
นาย สมเกียรติ จิตรวุฒิโชติ กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย ปราโมทย์ สิงหนุ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาง จิตรวัฒนา จารุวัฒนชัย กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย สาธิต อนันตสมบูรณ์ กรรมการอิสระ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่