SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

PSG - บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย แวน ฮวง ดาว ประธานกรรมการบริษัท
นาย เดวิด แวน ดาว ประธานกรรมการบริหาร
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการ
นาย ชัยยศ จิรบวรกุล กรรมการ
นาย ธนา บุบผาวาณิชย์ กรรมการ
พล.ต.อ. ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย ประภาส วิชากูล กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย สุพรรณ แก้วมีชัย กรรมการอิสระ
นาย คำมณี อินทร์ธิราช กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
ว่าที่ ร.ต. ดามพ์ สุคนธทรัพย์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย นพดล อินทรลิบ กรรมการอิสระ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่