SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
 
ข้อมูลหุ้นรายตัว

S11 - บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย สามารถ จิระดำรง ประธานกรรมการ
นาง วชิรา ณ ระนอง รองประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย สุรศักดิ์ เข็มทองคำ กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการ
นาย ศิรวัตร หวั่งหลี กรรมการ
นาย ทศพร เลิศพันธ์ กรรมการ
นาย เทย์ คริสโตเฟอร์ ชาร์ลส กรรมการ
นาย เหลียว คิม ซาน เจเรมี กรรมการ
นาย ฐานิศร เดชธำรง กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ธีรวัฒน์ ศรินทุ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่