SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

SC - บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย รัฐ กิตติเวชโอสถ ประธานกรรมการบริษัท
  กรรมการอิสระ
นาย ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  รองประธานกรรมการ
นาย ณัฎฐ์พัฒน์ เอื้อใจ กรรมการ
นาย อรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ กรรมการ
นาย คุโณดม ธรรมาภรณ์พิลาศ กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย ปรีชา เศขรฤทธิ์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ประเสริฐ สัมนาวงศ์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาง วิลาสินี พุทธิการันต์ กรรมการอิสระ
นาย ทรงศักดิ์ เปรมสุข กรรมการอิสระ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่