SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

SICT - บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย มานพ ธรรมสิริอนันต์ ประธานคณะกรรมการบริษัท
นาย นัยวุฒิ วงษ์โคเมท ประธานคณะกรรมการบริหาร
  กรรมการ
นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการ
นาย อภินันท์ ธนชยานนท์ กรรมการ
น.ส. อรุณี พูนทวี กรรมการ
นาย อภิเนตร อูนากูล กรรมการ
นาง มลฤดี สุขพันธรัชต์ กรรมการอิสระ
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นาย วุฒิพงศ์ สุพนธนา กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย สาโรจน์ พรประภา กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่