SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

SNNP - บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย นิวัฒน์ กาญจนภูมินทร์ ประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
นาย วิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการ
นาง ธัญนีย์ ไกรพิสิทธิ์กุล กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการ
นาย ฐากร ชัยสถาพร กรรมการ
นาย วิเชียร ชัยสถาพร กรรมการ
นาย ปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล กรรมการ
นาย ยงยุทธ เหลืองรัตนมาศ กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย วิระ จึงเจริญสุข กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย จีรศักดิ์ สุคนธชาติ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่