SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
 
ข้อมูลหุ้นรายตัว

T - บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย ประสิทธิ์ จงอัศญากุล ประธานกรรมการบริษัท
นาย ทรรศิน จงอัศญากุล ประธานกรรมการบริหาร
  กรรมการผู้จัดการ (รักษาการ)
  กรรมการ
นาย ธนเดช มหโภไคย กรรมการ
นาย นนทวัชร์ ธนสุวิวัฒน์ กรรมการ
น.ส. ปัทมกร บูรณสิน กรรมการ
นาย ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด กรรมการ
นาย อุดม ฉัตรศิริกุล กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย ชาตรี วรวณิชชานันท์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ยงยุทธ์ อภัยจิรรัตน์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ชาญชัย สุวิสุทธะกุล กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่