SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
 
ข้อมูลหุ้นรายตัว

TCJ - บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย อำนวย ปรีมนวงศ์ ประธานกรรมการ
นาย ทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์ ประธานกรรมการบริหาร
  กรรมการ
น.ส. อนันญา ฉัตรจุฑามาส กรรมการ
นาง ภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส กรรมการ
นาย ธาดา พฤฒิธาดา กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย สุรชัย ชมภูไพสร กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย พงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่