SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

TPS - บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย อโนชา วงศ์รุ่งโรจน์ ประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย บุญสม กิจเกษตรสถาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการ
นาย เมธี วิธวาศิริ กรรมการ
น.ส. จันทร์ฉาย เวชปัญญา กรรมการ
น.ส. อุมาพร เส้งสุย กรรมการ
นาย วุฒิชัย ชาติอิศรานุวัฒน์ กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาง รัชนี พัฒนเลิศพันธ์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ทัฬห์ สิริโภคี กรรมการอิสระ
นาย ปรีชา เอื้ออนันตธนกุล กรรมการอิสระ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่