SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

TRU - บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาง ปราณี เผอิญโชค ประธานกรรมการ
  ประธานกรรมการบริหาร
นาย สมพงษ์ เผอิญโชค รองประธานกรรมการ
  กรรมการผู้จัดการใหญ่
น.ส. แก้วใจ เผอิญโชค กรรมการ
นาย วุฒิชัย เผอิญโชค กรรมการ
นาย ทวนชัย มั่นจิต กรรมการ
นาย สุเวทย์ ธีรวชิรกุล กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย ถาวร ชลัษเฐียร กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย พิภพ อุดร กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่