SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

TRV - บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย ธีรวุฒิ นวมงคลชัยกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการ
นาย อัคพันธุ์ อมาตยกุล กรรมการ
นาง สุภัก นวมงคลชัยกิจ กรรมการ
นาย ประเสริฐ เรืองเลิศสถิตกุล กรรมการ
นาย วีรศิลป์ สัตยาภักดีวงศ์ กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
น.ส. ศรีรัตน์ ชูโชติถาวร กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย รัช ตันตนันตา กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่