SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

TSI - บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย ธนพล บุญวรุตม์ ประธานกรรมการบริษัท
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ)
น.ส. อรลดา เผ่าวิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ (รักษาการ)
  กรรมการ
นาง พรภัทร์ รอดโพธิ์ทอง บุญถนอม กรรมการ
นาย สันติ ปิยะทัต กรรมการ
นาง อชิตา บุญวรุตม์ กรรมการ
นาย ศุภกร วีรสุวิภากร กรรมการ
นาย อธิพัฒน์ คันธอุลิส กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ กรรมการอิสระ
นาย จุมพต สายสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ
พล.ต.อ. ปรุง บุญผดุง กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่